آلبوم دیوار البته ، آلبومی نیست که تک تک کارهاش رو بخوایم جداگانه گوش کنیم.پیوستگی این کارها و مفهومی که در نهایت میرسونه ست که جذابش میکنه.
موضوع آلبوم دیوار تا حد زیادی از توری که سال ۱۹۷۷ برای تبلیغ آلبوم جانوران گذاشته شده بود الهام گرفته شده.توی یک اجرا یکی از تماشاگرا در حال بالا اومدن از تور سیمی بود.راجر واتر از گروه جدا شد و یک سیلی به گوشش زد!
این موضوع راجر رو به این‌جا رسوند که از وجود چنین دیواری به شدت تاسف خورَد و درعوض باعث شد که آلبوم بعدی گروه رو بر اساس موضوع انزوا از دیگران بسازه.
دیوار یک آلبوم اپرای راکه که بر شخصیت «پینک» متمرکز شده . تو این آلبوم که تا اندازه زیادی به زندگی شخصی راجر واترز مرتبطه پینک تو زندگی از سال‌های اولیه کشمکش‌هایی داره؛ پدرش رو تو جنگ از دست می‌ده (یخ نازک)، از طرف معلمان بدرفتاری می‌بینه (آجری دیگر در دیوار)، به وسیلهٔ یک مادر بیش از حد حفاظتی تربیت می‌شه(مادر)، و زنش اونو ترک می‌کنه(اکنون مرا ترک نکن) – که همگی عواملی برای انزوای پینک از جامعه هستند و به طور سمبلیک به «دیوار» ربط داده می‌شوند.دیوار انزاوایی که افراد در اثر اتفاقات و تجربیات زندگیشون ، دور خودشون میکشن.
بخشی که گوش میکنیم بخش انتهایی آلبوم و شکستن دیواره…

Good morning Worm your honour
صبح بخیر عالیجناب کرم
The crowd will plainly show
شواهد به روشنی حاکی است که
The prisoner who now stands before you
زندانی ای که در حضورتان ایستاده
Was caught red handed showing feelings
در حین ارتکاب به جرم دستگیر شده
Showing feelings of an almost human nature
احساسات تقریبا” انسانی به روز میدهد
This will not do
این کافی نیست

CALL THE SCHOOLMASTER
مدیر مدرسه را خبر کنید
I always said he’d come to no good
عالیجناب همیشه می گفتم
In the end your honour
که عاقبت خوشی نخواهد داشت
If they’d let me have my way I could
اگر می گذاشتند که مطابق میلم عمل کنم
Have flayed him into shape
میکوبیدمش تا قیافه آدم پیدا کند
But my hands were tied
اما دستانم بسته بود
The bleeding hearts and artists
قلبهای رحیم و خونبار و هنرمندان
Let him get away with murder
با وجود ارتکاب به قتل از چنگم درآوردنش
Let me hammer him today
بگذارید امروز بکوبمش
Crazy toys in the attic I am crazy
دیوانه،اسباب بازی های زیر شیروانی،دیوانه ام
Truly gone fishing
به راستی رفته ام ماهیگیری
Crazy toys in the attic he is crazy
دیوانه،اسباب بازیهای زیر شیرروانی،او دیوانه است
They must have taken my marbles away
باید تیله هایم را از دستم گرفته باشند
You little shit, you’re in it now
ای عوضی،حالا گیر افتاده ای
I hope they throw away the key
امیدوارم کلید بندت را بیندازند دور
You should talked to me more often
باید بیشتر از اینها با من حرف می زدی
Than you did, but no you had to
اما نزدی
Go your own way. Have you broken any homes up lately?
باید به راه خودت میرفتی،آیا به تازگی در خانه ای را شکسته ای؟
“Just five minutes Worm your honour him and me alone”
فقط ۵ دقیقه عالیجناب کرم من و او تنها.
Baaaaaabe
کو…چو….لو
Come to mother baby let me hold you in my arms
بیا پیش مادر،طفلکم،بیا در آغوشم
M’red I never wanted him to get in any trouble
اما هیچوقت نمی خواستم به هیچ دردسری دچار شود
Why’d he ever have to leave me
چرا ترکم کردی
Worm your honour let me take him home
عالیجناب کرم بگذارید ببرمش خانه
Crazy over the rainbow I am crazy
دیوانه بر فراز رنگین کمان،من دیوانه ام
Bars in the window
میله های پنجره
There must have been a door there in the wall
باید دری تو دیوار بوده باشد
When I came in
وقتی که رفتم تو
Crazy over the rainbow he is crazy
دیوانه بر فراز رنگین کمان،او دیوانه است
The evidence before the court is
مدارک در پیشگاه دادگاه
Incontrovertible, there’s no need for
انکارناپذیر است،نیازی به مشورت هیئت منصفه نیست
The jury to retire
In all my years of judging
در تمام سالهای قضاوتم
I have never heard before of
هرگز نشنیده بودم قبلا”
Some one more deserving
که هیچکس چنین
The full penalty of law
سزاوار اشد مجازات قانونی باشد
The way you made them suffer
مرا سرشار از اضطراب می کند
Your exquisite wife and mother
غذایی که به همسر و مادر بینوایت دادی
Fills me with an urge to defecate
باید آن را خالی کنم!
But my friend you have revealed your deepest fear
اما دوست من،نظر به اینکه عمیق ترین ترسهایت را آشکار کردی
I sentence you to be exposed before your peers
به آشکار شدن در پیش همگان محکومت می کنم
Tear down the wall
دیوار را خراب کنمطالب مرتبط