با آقای جولیو روساتی ، نقاش ایتالیایی آشنا بشیم.
ایشون از نقاشاهای سرشناس قرن ۱۹ هستند.
موضوع عمده نقاشی های ایشون شرق و خصوصا خاورمیانه هست.نکته جالب اینه که ایشون هیچ وقت به خاور میانه سفر نداشته ! اون با استفاده از عکس ها، ادبیات، نقاشی ها، فرش ها ، لباس ها و اشیاء که از مسافرین به دست اش میرسید ، به صورت ذهنی تصویر سازی میکرد.