اجرای کرال آهنگ هاوا ناگیلا توسط گروه کر Beltza Gorria

با صدای دالیدا بشنویم.بخشی از این اجرا به زبان فرانسه ست.سال ۱۹۵۹