موومانِ چهارم از سوئیتِ ارکسترالی از اپرای Les Boréades


موومانِ چهارم از سوئیتِ ارکسترال از اپرای Les Boréades-اپرایی که در زمانِ حیاتِ رامو هرگز اجرا نشد. دلایل زیادی گفته شده از جمله مشکلات سیاسی یا دشوار بودن قطعات و … اجرای Le Concert des Nations با رهبری آقای ژُردی ساوای از اسپانیا-سالِ ۲۰۱۱