سال ۱۹۵۰ مجموعه ای از ۲۹ لوح سنگی در خرابه‌های اوگاریت(شهری باستانی در مناطق شمالی سوریه امروزی )کشف شدن،‌اما فقط یکی از آنها در طول تاریخ به اندازه‌ای سالم مونده بود که بشه اون رو رمزگشایی کرد.
روی اين لوح گلی که ۳۵۰۰ ساله‌ ست سرودی ساده حك شده كه نحوه استفاده از نوعی چنگ با ۹ تار و نيم‌پرده‌های اون رو مشخص كرده.
اين سرود كه اسم اش سرود هوريان هست، به نيكال، الهه باغ‌ها تقديم شده. اين موضوع از روی نيمه اول لوح آشكار شده‌ كه تو اون اشعاری در مدح نيكال نوشته شده‌‌. الهه‌ای كه با نشان‌های موسيقيايی نيمه دوم لوح در ارتباطه.
آنه درفکورن کیلمر، استاد آشورشناسی دانشگاه کالیفرنیا سال ۱۹۷۲ موفق شد این علایم رو کشف رمز کنه و آقای مايكل لوی این نت ها رو روی چنگ شبیه سازی شده اجرا کرده.
با هم بشنویم…