رقص مجار شماره 5 بِرامس با تنظیم لاتین برای پیانو

 

نسخه ی اصلی رو بشنویم.اجرای اُرکستر فیلارمونیک ویَن با رهبری کلودیو آبادو-سال ۲۰۰۹