خرید کتاب

معتقدم ارزش هر کاری را، دریافت کننده مشخص میکند و نه انجام دهنده.خصوصا در زمینه های هنری.

پس برای تهیه ی کتاب هایم، شما هستید که قیمت گذاری میکنید و هیچ محدودیتی ندارید.

یا میتوانیم یک بازی کنیم! با قیمت آخرین کتابی که خواندید، خرید کنید.

لطفا مشخصاتتان را برای پیگیری های آتی وارد نمایید.

مبلغ پرداختی به انتخاب شماست و در صورت رضایت از کتابها، میتواند تکرار شود.

پس از پرداخت مبلغ دلخواه، امکان دریافت تمامی کتاب ها را خواهید داشت.