انحرافی در هشیاری من- کاری از تانیتا تیکارام از بریتانیا


انحرافی در هشیاری من- کاری از تانیتا تیکارام از بریتانیا- از اولین آلبومِ منتشر شده‌اش به نامِ قلبِ باستانی- سالِ ۱۹۸۸
این ترانه در مورد رابطه خاص با دنیاست که همه وقتِ ورود به بزرگسالی احساس می کنن. جمله‌ی اولِ این ترانه” All God’s Children Need Traveling Shoes” عنوانِ یکی از کتاب‌های مایا آنجلو ئه.