با ویلن هلمت زکریاس آلمانی بشنویم.تنظیمی جدید و متفاوت

با صدای باریتون آقای بینگ کرازبی آمریکایی بشنویم.با تنظیم جز.