ونسان ون گوگ (به هلندی: فینشنت فن خوخ) یکی از بزرگترین نوابغ نقاشی جهان، در سال ۱۸۵۳ در هلند به دنیا آمد. او در طول عمر خود فردی ناشناخته بود و در دوران جوانی به معلمی پرداخت. ون گوگ نقاشی را در ۲۷ سالگی شروع کرد و در طول تنها ۱۰ سال تمام شاهکارهایش را خلق کرد.