لحظه استفاده این قطعه در فیلم “آلامو ”
شب قبل از جنگ آلامو، زمانی که از دیوی کراکت(جان وین) میپرسند: به چی فکر میکنی؟ گفت: فکر نمیکنم ، به خاطر میسپرم…