مي دانم كه نمی آيی
به همين دليل چيز های زيادی برای
فراموش كردن هست
رها کردن عشقی تازه چقدر بهتر است
آه.درست مثل عشق من
رها کردن و و در اين دنيای غم انگيز به زندگی ادامه دادن
رها کردن و زندگی کردن به شيوه من
مي خواهم باشم و نه چيزی بيشتر
مي خواهم بمانم و به خاطر داشته باشم
محبتی تازه چقدر بهتر است
دوست دارم كه بهترين ها را فراموش كنم
دوست دارم كه زندگی كنم نه چيزی بيشتر
بله به سبك خودممطالب مرتبط