بزرگترین تغییرات در زندگی ما تحت تأثیر دو اتفاق مهم شکل می­گیرند.

دو اتفاق که درکی از آن نداریم، چرا که در آن زمان، اساساً درکی وجود ندارد. مجموعه داستان های کوتاه “کمی پیش از نیمه شب” به این دو اتفاق می پردازد: مرگ و تولد

 مطالب مرتبط