ذهن ما سراسر نماد است. ما حداقل یک بار با این نمادها به چشم رو به رو می شویم. در خواب. نمادها از دوران کودکی در ذهن ما نقش می بندد.
برخی از این نمادها متأثر از تجربه های شخصی ماست و برخی دیگر تأثیرگرفته از جامعه و فرهنگ. که البته رسانه نقش زیادی ایفا می کند.
برخی از این نمادها نیز برگرفته از تجربه ها و اتفاقات شخصی ماست. کنش هایی در خانواده و یا کوچک ترین چیزهایی که دیده ایم.
به عنوان مثال. نردبان برای شما نماد چه چیزی است؟ پیشرفت و ترقی؟ صعود و بلندی؟ تعبیر درستی است و این یک نماد متأثر از جامعه و رسانه است. حالا به این فکر کنید که شما در کودکی یک بار از نردبان افتادید. حالا نردبان نماد چیست؟ یا به این فکر کنید که وقتی پدر از نردبان بالا میرفت، شما نردبان را با دستان کوچکتان محکم نگه داشتید. حالا نردبان نماد چیست؟
مجموعه داستان های عاشقانه های کودکی، پرداختی است از نمادهایی که ما از فرهنگ ایرانی مان به ارث برده ایم. عاشقانه های سمبلیکی که نمی دانیم چه زمانی شکل گرفته و حتی نمی دانیم از چه طریق وارد ذهن ما شده اند.مطالب مرتبط