نوشتن کار ساده ای نیست و نوشتن یک داستان خوب، بسیار سخت تر است. داستان نویسی یک فرآیند، روش یا تکنیک نیست، بلکه به عنوان یک هنر شناخته می شود، هنری به نام قصه گویی.
داستان نویسی هنری تعاملی در استفاده از کلمات و عبارات برای نشان دادن عناصر و تصاویر یک داستان و در عین حال تشویق تخیل شنونده است.
قدیمی ترین شکل های داستان پردازی معمولاً به صورت شفاهی بوده که با حرکات و عبارات ترکیب می شدند. برخی از باستان شناسان بر این باورند که هنرهای سنگی ممکن است به عنوان نوعی قصه گویی برای بسیاری از فرهنگ های باستانی عمل کرده باشد.
داستان نویسی هنری جهانی است به این دلیل که می تواند شکاف های فرهنگی، زبانی و وابسته به سن را بر هم بزند. داستان پردازی می تواند با همه ی سنین سازگار باشد و مفهوم تفکیک سن را کنار بگذارد و به عنوان روشی برای آموزش اخلاق، ارزش ها و هنجارها و تفاوت های فرهنگی استفاده شود. داستان ها به عنوان ابزاری برای انتقال دانش در یک بستر اجتماعی عمل می کنند.
در این کتاب کمی با این ابزار ارزشمند بیشتر آشنا میشویم.

 مطالب مرتبط