تفسیر دنیای قشنگ نو رمان سرشناس آلدوس هاکسلی را می‌توان از نام طعنه‌آمیز آن آغاز کرد. آلدوس هاکسلی با انتخاب این نام از دنیایی صحبت می‌کند که امروزیست. اما هیچ زیبایی یا وجاهتی ندارد.
هاکسلی در این کتاب بت‌های دنیای جدید را معرفی می‌کند. بت‌هایی که عقب ماندگی گذشته را در امروز و به شکلی جدید برای انسان‌ها تکرار می‌کنند.
آنتاگونیست داستان فردیست به نام فورد. فورد به دو فرد موثر قرن بیست اشاره دارد. از یک سو فورد مخترع ماشین مورد اشاره آلدوس هاکسلی است و از سوی دیگر نام او نزدیک به زیگموند فروید روانشناس اتریشی است.
آلدوس هاکسلی شهرت این دو و تاثیرگذاری اینان را به نقد می‌گذارد. او به شکلی طعنه‌آمیز موج جدید جهانی را در ادامه دیکتاتورسازی‌های بشر پیش از جنگ جهانی دوم ترسیم می‌کند. او از دنیایی صحبت می‌کند که مقهور تکنولوژی و نوعی از آزادی جنسی شده است.
داستان دنیای قشنگ نو از آلدوس هاکسلی آشکارا نقد ماشینیزاسیون است. دنیای قشنگ نو یک هشدار به حضور عناصر مکانیکی، دخالت و تسلط آنها در زندگی انسانی است.
صحبت از دنیایی است که علم و ماشین به قدری پیشرفت کرده‌اند، دنیای مدرن از وجوه انسانی تهی است. زندگی انسان بدون این ماشین‌ها اساسا ممکن نیست و تکنولوژی فردیت انسان را تهدید می‌کند.
سوی دیگر حملات انتقادی هاکسلی به مدرنیسم و فرویدیسم باز می‌گردد. پس از دهه سی میلادی و رشد و نموی که هواخواهان فروید در جامعه آن روز آمریکای شمالی و اروپای غربی یافتند انتقاداتی هم به نظرات فروید مطرح شد که بخشی از این انتقادات از سوی شاگردان خود فروید هم بود.
نظریات فروید نظریاتی مبتنی بر تسلط و تملک ضمیر ناخودآگاه انسانی بر خود انسان و فردیت وی بودند. چنین آرایی راه را برای پذیرش نظریات جبرگرایانه، ماتریالیستی و ماشینی قرن بیست باز می‌کرد.
از سوی دیگر یکی از تبعات نظریات فروید گسترش آزادی‌های جنسی و تضعیف بنیان خانواده در آن دوران بود. بی‌بند و باری‌های جنسی به دنیا آمدن فرزندان بی‌آنکه پدر و مادر خود را ببینند، کنترل همه جانبه دولت و نهادهای اداری بر اجتماع از نشانه‌های آشکار این امر بود.
آلدوس هاکسلی انتقادناپذیری هواداران این اندیشه‌ها را به بحث می‌گذارد. او چنین ترسیم می‌کند که اگر بشر قرون وسطی به خاطر مقدسات مذهبی مخالفان را قلع و قمع می‌کرد بشر امروز هم به خاطر آزادی‌های جنسی و ذوق زدگی ناشی از اختراع ماشین چنین می‌کند.
اما چرا این رمان پادآرمان‌شهری است؟ از دوره رنسانس به بعد بسیاری از نویسندگان، ادیبان و متفکرین جهان به خلق دنیای آرمانی خود پرداختند. دنیای آرمانی جایی بود که نویسنده جهان ایده‌آل خود را می‌ساخت جهانی که در زمان نوشتن اثر آرمان‌شهری وقوع آن ممکن نبود. رمان‌های آرمان‌شهری مکانی را توصیف می‌کردند که از بسیاری از فسادهای جهان آن روز تهی بود و برای بسیاری از معضلات لاینحل آن جامعه راه درمانی ارائه می‌کرد.
این روند به مدت چند قرن ادامه یافت تا آنکه رمان‌های پادآرمان‌شهری بنا شدند. اگر به شکل کلی نگرانه به این موضوع نگاه کنیم، ترسیم جوامعی تماما آلوده که هیچ راه خروجی از آنها نباشد در متون مقدس مذهبی هم رویت شده‌اند.
اما در رمان‌های پادآرمان‌شهری مدرن نویسنده به رواج جریانی که می‌تواند دنیا را به جایی نامناسب برای زندگی تبدیل کند هشدار می‌دهد.
آلدوس هاکسی نیز در این رمان تصمیمات بشر مادی‌گرا را خطرآفرین می‌داند و چنین ترسیم می‌کند که چنین مسیری می‌تواند به رواج استبداد و نوعی دیکتاتوری مدرن که از قضا قاتل فردیت انسان هم هست منجر شود.
دنیای قشنگ نو از آلدوس هاکسلی در کنار دو داستان ۱۹۸۴ و قلعه حیوانات از جورج اورول از مطرح‌ترین داستان‌های پادآرمان‌شهری در تاریخ ادبیات می‌باشند.