مطمئنم که میدانی هایکو چیست!
من تصویرهای ذهنی ام را بدون دغدغه ی فُرم، در کوتاه ترین حالت، به تو هدیه می کنم

به آن ها فکر کنمطالب مرتبط