این ترانه به عنوان پاسخی برای نامه خداحافظی چه گوارا در هنگام ترک کوبا سروده شده‌. نام ترانه برگرفته از سخن معروف چه گوارا “Hasta la Victoria Siempre” (تا پیروزی،‌همیشه!) هست.

برای هميشه

آموخته‌ايم به تو عشق بورزيم
بر قله‌های تاريخ
تو با خورشيدی از شجاعت
در بستر مرگ آرميده‌ای

حضور عميق تو
اکنون واضح‌تر شده است
فرمانده چه‌ گوارا

دستان پيروزمند و توانای تو
بر تاريخ آتش زد
زمانی که همه سانتاکلارا
برای ديدن تو از خواب بر می خواست

تو آمدي تا باد را
با آفتاب بهاری آتش بزنی
تا با نور بخندد
پرچمی را برافرازی

انقلابيون شيفته تو
تو را تا قلمرو تازه‌ات همراهی مي‌کنند
جايی که با اسلحه آزادی خواهی تو
مقاومت خواهند کرد

ما راه تو را ادامه خواهيم داد
هم‌چنان که تا‌کنون همراهت بوده‌ايم
ما همراه با فيدل به تو می‌گوييم:
«برای هميشه تو فرمانده‌ای»

بدرود فرمانده به زبان آلمانی-Wolf Biermann خواننده و ترانه‌سرای آلمانی-۱۹۷۶