بارِند کُرنِلیس کوئِک کوئِک


بارِند کُرنِلیس کوئِک کوئِک یه نقاش منظره ی هلندی قرن نوزدهمی بود که توی خونواده ای هنرمند به دنیا اومد. پدرش یوهانس هرمانوس یه نقاش مناظر دریایی برجسته بود و بارند آموزش اولیه ی خودش رو تو زمینه ی نقاشی نزد پدرش گذروند. برادرانش هم هر دو نقاش های موفقی بودند و یکیشون راه پدر رو در پیش گرفته بود و دیگری نقاش منظره بود.
بارند کرنلیس کوئِک کوئِک تو دوره ی حیاتش به «شاهزاده ی نقاشی منظره» معروف شد و به مراتب تحسین شده ترین نقاش منظره ی عصر خودش بود. اون رو بنیانگذار نقاشی منظره ی رمانتیک هلند می دونن. کوئک کوئک جوایز زیادی دریافت کرد و مشتری های برجسته ی زیادی داشت که از خوانواده های سلطنتی بودن. کوئِک کوئِک نقاشی های خودش رو نتیجه ی آرمانی ترکیب مشاهده و مهارت در هنر می دونست. اون با دقت مشابه به مطالعه و بررسی طبیعت و هنر می پرداخت و نقاشی های منظره ی زیبایی رو خلق کرد که عظمت خلقت رو تحسین می کردن.

بارِند کُرنِلیس کوئِک کوئِک

بارِند کُرنِلیس کوئِک کوئِک

بارِند کُرنِلیس کوئِک کوئِک

بارِند کُرنِلیس کوئِک کوئِک

بارِند کُرنِلیس کوئِک کوئِک

بارِند کُرنِلیس کوئِک کوئِک

بارِند کُرنِلیس کوئِک کوئِک