بارِند کُرنِلیس کوئِک کوئِک


بارِند کُرنِلیس کوئِک کوئِک یه نقاش منظره ی هلندی قرن نوزدهمی بود که توی خانواده ای هنرمند به دنیا اومد. پدرش یوهانس هرمانوس یه نقاش مناظر دریایی برجسته بود و بارند آموزش اولیه ی خودش رو تو زمینه ی نقاشی نزد پدرش گذروند. برادرانش هم هر دو نقاش های موفقی بودند و یکیشون راه پدر رو در پیش گرفته بود و دیگری نقاش منظره بود.
بارند کرنلیس کوئِک کوئِک تو دوره ی حیاتش به «شاهزاده ی نقاشی منظره» معروف شد و به مراتب تحسین شده ترین نقاش منظره ی عصر خودش بود. اون رو بنیانگذار نقاشی منظره ی رمانتیک هلند می دونن. کوئک کوئک جوایز زیادی دریافت کرد و مشتری های برجسته ی زیادی داشت که از خوانواده های سلطنتی بودن. کوئِک کوئِک نقاشی های خودش رو نتیجه ی آرمانی ترکیب مشاهده و مهارت در هنر می دونست. اون با دقت مشابه به مطالعه و بررسی طبیعت و هنر می پرداخت و نقاشی های منظره ی زیبایی رو خلق کرد که عظمت خلقت رو تحسین می کردن.