اجرای هارپسیکورد از سونات در دی‌مینورِ-دومنیکو اسکارلاتی


اجرای هارپسیکورد از سونات در دی‌مینورِ دومنیکو اسکارلاتی رو بشنویم. با عنوان “Pastorale” ( موسیقی یا شعرِ چوپانی)-اجرای آقای پیتر جان بِلدِر، نوازنده‌ی هُلندی -سالِ ۲۰۰۱